Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

Projekty
Projekty
školský rok 2008/2009
 
Názov projektu: Kútik interaktívnej komunikácie. 
 
Projekt Kútik interaktívnej komunikácie je zameraný:
- na vytvorenie interaktívnej učebne na poskytnutie nástroja na praktické využitie IKT vo vyučovaní aj mimo neho, čím sa  
podporí motivácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdiu.
- zvýšením dostupnosti IKT na našej škole sa podporí rozvoj kľúčových kompetencií u detí – aktívne učenie, riešenie problémov, rozvoj samostatných učebných návykov, sebahodnotenie, počítačové zručnosti, mediálna komunikácia u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- otvorenie školy rodičom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, sprístupnenie IKT , umožnenie nadobudnutia základnej počítačovej gramotnosti a zvýšenie dostupnosti na ponuku práce.
 
Využitie KIK: čitateľský maratón 13.marca 2009 viď foto a popis  v časti Akcie
 

Projekty

ŠKOLSKÝ ROK 2007/2008

 

  OCHRANA ZDRAVIA  

 

  Organizátor súťaže:  Infovek – Teleprojekt www.infovek.sk

 

                                   Súťaž prebiehala od septembra 2006 do mája

 

     Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na výchovu žiakov k bezpečnému chovaniu a správaniu  sa.   Úlohou žiaka 

                          bolo popísať alebo nakresliť udalosť, pri ktorej došlo  k poškodeniu  zdravia, charakterizovať

                          jednotlivé faktory, alebo komplexne  

                     -     poznať a popísať miesta a okolnosti ohrozujúce zdravie,
                       -       navrhnúť opatrenia zvyšujúce ochranu zdravia,
                       -   spracovať textovú a grafickú informáciu s pomocou výpočtovej techniky
    Zapojení:žiaci počítačového krúžku

 

   

 

    1.INTERNETOVÁ VEDOMOSTNÁ OLYMPIÁDA  

 

  Organizátor súťaže:  Vrana s.r.o, Horný val 9, Žilina (www.skolahrou.sk)

                                Súťaž prebiehala v termíne od 1.10.2005 – 20.6.2006.

              Cieľ projektu:      -   pripraviť žiakov na nový spôsob vzdelávania využívaním výpočtovej  

                                                                                        techniky a internetu, motivovať aj slabších žiakov, ktorí takto ľahšie                            
 

prekonajú nezáujem o vyučovanie alebo strach z učiva.

 

 -testovať vedomosti žiakov z učiva, ktoré je stanovené učebnýmí osnovami(Sj,M,Pr)

 

 -získať zručnosti v práci na počítači a internete

 

-porovnať vedomosti a schopnosti našich žiakov s ostatnými žiakmi celého Slovenska

         
              Zapojení : žiaci počítačového krúžku
 

 ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007

                                MATEMATICKÝ VTIP A NÁZORNÁ UČEBNÁ POMÔCKA

  Organizátor súťaže : Infovek – Teleprojekt   www.infovek.sk

                               Súťaž prebiehala od  november .2006 -   máj 2007.

              Cieľ projektu: Úlohou žiakov bolo vymyslieť kreslený matematický vtip, ktorý súvisí s  nejakým matematickým  

                                  pojmom, vzťahom, situáciou, teóriou, či praxou.  Alebo jednoduchými prostriedkami vytvoriť názornú 

                                  učebnú pomôcku na  vysvetlenie ľubovoľného matematického problému.   

              -posilňovať vzťah k matematike zábavnou a hravou formou

                    -  využívať medzipredmetové vzťahy v záujme vyššej kvality nadobudnutých poznatkov

         - spájať teoretické vedomosti a praktické zručnosti

                    - rozvíjať počítačovú gramotnosť

         - podporiť kreativitu a súťaživosť žiakov

              Zapojení : Zapojilo sa 5 žiakov z 5., 7. a 9.ročníka.

                                          Projekt  1.INTERNETOVÁ VEDOMOSTNÁ OLYMPIÁDA

  Organizátor súťaže:  Vrana s.r.o, Horný val 9, Žilina (www.skolahrou.sk)

 

                                 Súťaž prebiehala v termíne od 1.10.2005 – 20.6.2006.

             Cieľ projektu:         -   pripraviť žiakov na nový spôsob vzdelávania využívaním výpočtovej  
 

                                        -   techniky a internetu, motivovať aj slabších žiakov, ktorí takto ľahšie                            

 

                                        -   prekonajú nezáujem o vyučovanie alebo strach z učiva.

 

                   -  testovať vedomosti žiakov z učiva, ktoré je stanovené učebnýmí osnovami(Sj,M,Pr)

 

                                        -  získať zručnosti v práci na počítači a internete

 

                    - porovnať vedomosti a schopnosti našich žiakov s ostatnými žiakmi celého Slovenska

 

  Zapojení : žiaci 7., 8. a 9.ročníka – 6 žiakov

 

 

                                                                                    Projekt  PREDSTAV SVOJE HOBBY

  Organizátor súťaže:  Infovek – Teleprojekt www.infovek.sk

 

                                 Súťaž prebiehala od februára 2006 do konca školského roka 2006/2007

             Cieľ projektu:         - predstaviť žiakom a študentom možnosti využitia voľného času;
 

                   - priblížiť im vzory ich kamarátov, rovesníkov a známych, ktorí by radi  

 

                     -prezentovali  svoje hobby pred spolužiakmi z iných škôl.

 

  Zapojení : Zapojili sa 4 žiaci 8. a  9.ročníka.

 

                                                                                            Projekt OCHRANA ZDRAVIA

 Organizátor súťaže:  Infovek – Teleprojekt www.infovek.sk

                               Súťaž prebiehala od septembra 2006 do mája

             Cieľ projektu: Projekt bol zameraný na výchovu žiakov k bezpečnému chovaniu a správaniu 
                                   sa.   Úlohou žiaka bolo popísať alebo nakresliť udalosť, pri ktorej došlo  
                                   k poškodeniu  zdravia, charakterizovať jednotlivé faktory, alebo komplexne  
                                       poznať a popísať miesta a okolnosti ohrozujúce zdravie,
                        navrhnúť opatrenia zvyšujúce ochranu zdravia,
                     

   Zapojení : Zapojili sa 3 žiaci 5.. 6. a 7..ročníka.

 


 
TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok