Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 21.11.2009 13:16:04 

Cirkevná základná škola sv. Gorazda Prešov

Výchovný poradca

Výchovný poradca

Správa o činnosti výchovnej poradkyne v školskom roku 2007/2008     V priebehu školského roku 2007/2008 som sa zamerala na prácu v oblasti profesijnej orientácie žiakov 7., 8. a 9. ročníka, venovala som sa aj žiakom s poruchami správania a učenia.V deviatom ročníku som trikrát uskutočnila zber informácií o záujme o štúdium na stredných školách pre Školské výpočtové stredisko v Michalovciach. Údaje boli vždy odoslané na  Okresnú   pedagogicko–psychologickú poradňu v Prešove.Každý mesiac som zisťovala zmeny v odboroch stredných škôl a prostredníctvom nástenky a osobnými pohovormi upozorňovala žiakov na najnovšie aktuality. Neustále som aktualizovala údaje v triedach 9. ročníka ohľadom  SŠ. Na začiatku školského roka som počas triednych aktívov v deviatych ročníkoch informovala rodičov o problematike profesijnej orientácie. So žiakmi deviateho ročníka sme sa zúčastnili na Dni otvorených dverí na SOU stavebnom, kde svoju školu predstavili viaceré SŠ a tiež v rámci dňa otvorených dverí sme navštívili SPŠ elektrotechnickú školu na Plzenskej ulici v Prešove. V priebehu školského roka som v spolupráci so zástupcami stredných škôl zabezpečovala stretnutia so žiakmi na našej škole, za účelom poskytovania najnovších informácií o SŠ a jej odboroch.Poskytovala som poradenskú činnosť žiakom i rodičom v oblasti profesijnej orientácie, ale aj konzultácie v oblasti vzdelávania a osobnostných problémov. K tejto práci sme využívali výpočtovú techniku, program Proforient, Cesta k povolaniu a Sprievodca svetom povolaní. 8.novembra 2007 sa 26 žiakov 9.ročníka zúčastnilo projektu KOMPARO.  Tento projekt absolvovali aj žiaci 6. a 8. ročníka dňa 15.5. 2008.17. januára 2008 sme  pripravili rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka, na ktoré boli pozvaní aj zástupcovia stredných škôl. Tí rodičov informovali o možnostiach štúdia na prezentovaných SŠ a o podmienkach prijatia. Rodičia boli ďalej oboznámení s presnými termínmi podania prihlášok, prijímacích pohovorov, celoštátnym testovaním žiakov 9. ročníka – Testovanie 9. Dňa 6.2. prebehlo na škole celoplošné testovanie žiakov deviateho ročníka.V spolupráci s triednymi učiteľmi sme skompletizovali  podklady pre prihlášky žiakov 9. ročníka  na stredné školy v súlade s platnou legislatívou odoslali ich na príslušné SŠ. Pripravila som zápisné lístky, ktoré si prevzali rodičia žiakov pred zápisom na SŠ. K 27. 05. 2006 boli všetci žiaci prijatí na štúdium na SŠ (viď príloha č. 1). Okrem žiakov deviateho ročníka, sme tento šk. rok mali aj žiakov 4. ročníka, ktorí prejavili záujem o štúdium na osemročnom gymnáziu . Prehľad o záujme a o prijatí týchto žiakov na osemročné gymnázium je v prílohe č. 2.Ako výchovná poradkyňa som v júni 2008 ukončila priebežné vzdelávanie pre výchovných poradcov ( začiatočníkov ) na MC Prešov. V priebehu mesiaca jún 2007 som zapísala predbežný záujem žiakov 8. ročníka o štúdium na stredných školách a odoslala tento zber na PPP Prešov (viď príloha č. 3).Na centrálnej nástenke mali žiaci k dispozícii informácie ohľadom šikanovania a  v prípade potreby info - linku dôvery. V spolupráci s vedením školy, triednymi učiteľmi a s p. uč. Balúnovou -špeciálnou pedagogičkou našej školy, sme venovali veľkú pozornosť žiakom s poruchami učenia, správania.  Zabezpečovali sme diagnostiku a evidenciu porúch žiakov v učení a správaní. Veľmi dobrá bola po celý školský rok spolupráca  s PPP Prešov s p. psychologičkou Kušnírovou  a so špeciálnou pedagogičkou p. Hirkovou.      Pravidelne sme dopĺňali stav odbornej literatúry v kabinete výchovného poradcu, sledovali novinky v legislatíve v oblasti výchovného poradenstva.

 

 

 

Príloha č.1

Prehľad o počte prijatých žiakov 9.roč. na SŠ

a stav umiestnenia

 

 

Názov SŠ

Odbor

Počet žiakov prijatých a zapísaných na SŠ

Gymnázium sv. Moniky                                   

gymnázium – cudzie jazyky

6

Gymnázium Raymana

gymnázium

1

Spojená škola – Gymnázium,

gymnázium – telesná výchova

1

Konzervatórium, Košice

hra na gitaru

1

SPŠ strojnícka 

strojárstvo
technické a informačné služby v strojárstve

1
1

SPŠ stavebná  

staviteľstvo

2

SPŠ elektrotechnická 

elektrotechnika

3

Obchodná akadémia 

obchodná akadémia
ekonomické a obchodné služby

2
3

SOA ESO Euroškola

obchodná akadémia

1

Stredná lesnícka škola

lesníctvo

1

Združená stredná škola

manažment regionálneho cestovného ruchu
škola podnikania
pracovník marketingu

1

1
2

SOU obchodné

obchodný pracovník
kuchár
aranžér

1
1
1

SOU dopravné

autoopravár - mechanik

1

SOU SD Jednota

kuchár

2

SOU stavebné

stolár

1

Spolu žiakov

 

34

Spolu prijatých žiakov

 

34

 

  Príloha č.2  

 

Názov osemročného gymnázia

Počet prijatých a zapísaných žiakov

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša

3

Gymnázium, Konštantínova 2

1

 

 

Príloha č. 3

Záujem žiakov 8.roč. o štúdium na stredných školách

 

 

Škola

talentové

1.termín        

2.termín        

Gymnázium Konštantínova, Prešov

0

3

1

Gymnázium sv. Moniky, Prešov                                

0

1

0

Gymnázium bl.P.P. Gojdiča, Prešov             

0

4

1

Gymnázium Raymana

0

0

3

SPŠ strojnícka, Prešov

0

0

1

SPŠ elektrotechnická, Prešov

0

2

1

SPŠ stavebná

0

0

1

SPŠ, Bardejovská 24

0

1

0

Stredná lesnícka škola, Prešov

0

0

3

OA, Prešov

1

0

1

Obchodná akadémia súkromná, Prešov

0

1

0

Hotelová akadémia

0

0

1

Združená stredná škola, Masarykova 24

0

0

1

ZSŠ služieb, Prešov  

0

1

0

Združená stredná umelecká  škola, Prešov 

5

0

0

SOU obchodné, Prešov

0

2

1

SOU SD Jednota

0

1

0

SOU dopravné, Prešov

0

1

1

SOU drevárske

1

0

1

Spojená škola- SOUE, Prešov

0

3

3

Spojená škola-  gymnázium

2

0

0

Pedagogická a sociálna akadémia

0

2

0

SOU lesnícke

0

1

0

Spojená škola P. Sabadoša

0

0

1

Súkromná HA

0

0

1

Súkromná škola ELBA

0

0

1

spolu

9

23

23

 

TOPlist
 Vytvorené službou WebLahko.sk  |  Nahlásiť protiprávny obsah!  |   Mapa stránok